VI NGỤY CỨU TRIỆU – Sở Thành vương dùng kế đánh Tống cứu Trịnh

Read previous post:
MẠN THIÊN QUÁ HẢI – Tín Lăng Quân trộm binh phù cứu Triệu

Vào thời chiến quốc, Tần Chiêu vương cử Bạch Khởi mang đại binh tiêu diệt 40 vạn quân nước Triệu...

Close