Category: LẬP TRÌNH

LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN LẮM

+ Tìm giá trị biết trước, cho hiển thị mặc định DLL khi load page cmbNameCar.Items.FindByValue(‘Audi’).Selected = True * Lấy giá trị QueryString trên URL bằng JS VD: URL= https://ngohuuphuc.com/gioithieu.aspx?t=2 var urlParams = new URLSearchParams(window(.)location(.)search); ...