ẢO TƯỞNG CHIỀU SÂU CỦA LÝ GIẢI

Read previous post:
LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN LẮM

+ Tìm giá trị biết trước, cho hiển thị mặc định DLL khi load page cmbNameCar.Items.FindByValue('Audi').Selected = True * Lấy...

Close